1. Ako môžete od smlouvy odstúpiť?

Ako spotrebiteľ môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do lehoty 14 dní odo dňa, keď ste vy alebo iná osoba určená vami inak ako dopravca prevzali tovar; alebo

 • posledný kus tovaru, ak ste objednali viac kusov tovaru v rámci jednej objednávky, ktoré sú dodávané samostatne,
 • posledný položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo
 • prvú dodávku tovaru, ak ide o pravidelnú dodávku tovaru na dobu dohodnutú. Odporúča sa oznámiť odstúpenie od kúpnej zmluvy e-mailom na obchod@kupkresla.sk alebo vyplniť online formulár na reklamácie.

Tovar môžete vrátiť osobne na adrese Brno, Cejl 677/62a, zaslať kuriérom na uvedenú adresu alebo využiť našu prepravu na vrátenie tovaru. Cena za balík pri našej preprave je 10 Eur a platí pre celé Slovensko. Výnimku tvorí iba objemný alebo veľmi ťažký tovar. U neho je cena za prepravu zvyčajne dvojnásobná až trojnásobná.

2. Aké má odstúpenie od smlouvy dôsledky?

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva ruší od začiatku a považuje sa, akoby nebola uzavretá, vrátane záväzkov z vedľajších zmlúv; tým nie sú dotknuté ustanovenia bodu 4. a 5.

Ak vám bol dar poskytnutý spolu s tovarom s vaším súhlasom, darovacia zmluva zaniká odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zo strán. Dar nám zašlite spolu s vráteným tovarom.

3. Ako nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do ktorejkoľvek prevádzky alebo na adresu našej firmy. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní takýto tovar prijať.

Pri vrátení tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci nákup tovaru;
 • písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy v súlade s právnymi podmienkami.

4. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté finančné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Treba však poznamenať, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy nepovie nič iné a tým vám nevzniknú žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, ktorý si budete žiadať.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený poštou pre svoju povahu.

5. Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri odosielaní zabalte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

Tovar je možné vyskúšať len v takom rozsahu, aby bolo možné sa oboznámiť s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Ak zistíme, že tovar, ktorý ste nám vrátili, je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, ste nám zodpovední za toto zníženie hodnoty tovaru.

6. Kedy od zmluvy odstúpiť nemožno?

Podľa § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

 • o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté, ak boli splnené s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a o tomto dôsledku ste boli informovaní;
 • o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený podľa vašich požiadaviek alebo prispôsobený pre vašu osobu;
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej zkaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť potom, čo ste ho narušili;
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v uzavretom obale, ak ste ho porušili;
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie;
 • o ubytovaní, preprave tovaru, prenájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využívaní voľného času, ak má byť podľa zmluvy plnené k určitému dátumu alebo v určitom období;
 • o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, potom čo bolo započaté s plnením, a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a o tomto dôsledku ste boli informovaní, ak sme vám poskytli potvrdenie podľa § 1824a odsek 1 a 2 Občianskeho zákonníka.

7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • neobdržali sme od vás kúpnu cenu v čase splatnosti alebo ste tovar neprebrali;
 • tovar z objektívnych dôvodov (predovšetkým preto, že tovar už nie je vyrábaný, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodávať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy okamžite informovať.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú sumu do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám pre túto účelov poskytnete alebo z ktorého ste vykonali platbu.