Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom online obchodu umiestneného na webovom rozhraní www.kupkresla.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou:

Marouk, s.r.o., so sídlom Cejl 712/62b, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 283 57 418

DIČ: CZ28357418

zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 63498

adresa pre doručovanie: Marouk, s.r.o., Cejl 712/62b, 602 00 Brno

adresa prevádzky: Cejl 712/62b, Zábrdovice, 602 00 Brno

telefónne číslo: +420 736 148 302 
kontaktný e-mail: obchod@kupkresla.sk

ako predávajúcim

a vami ako kupujúcim.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Súhrn obsahu obchodných podmienok

Kupnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu (alebo len „cenu“). Na uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom.

1.2 Jedná sa o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu ide v prípade, ak ste spotrebiteľom, teda ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

1.3 Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

Najprv zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom, najmä nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (len ak ste spotrebiteľom).

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa než český právny poriadok, potom vám je poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.4 Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a taktiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi.

1.5 Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa miesto neho ustanovenie, ktoré mu svojím zmyslom najviac zodpovedá. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení

.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť alebo dopĺňať. Meniť alebo dopĺňať obchodné podmienky môžeme len písomne.

Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, pod ktorým vznikla zmluva.

 

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na uzatvorenie zmluvy je potrebné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní má informatívny charakter a nejedná sa o našu ponuku na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka.

2.2 Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý umožňujeme podľa informácií na webovom rozhraní. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude zaslaná rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúcej všetky dane, clá a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Potvrďte nákup“, čím sa zároveň zaväzujete uhradiť kúpnu cenu v plnej výške. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky alebo e-mailom.

2.3 Je možné zrušiť alebo zmeniť už odoslanú objednávku?

Objednávku, ktorú sme ešte neprijali, môžete zrušiť alebo zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky objednávky prijaté nami sú záväzné. Neskôr zrušenie alebo zmena objednávky je možná len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ktorý nie je možné od zmluvy odstúpiť (viac informácií v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili. Nárok na náhradu nákladov máme i v prípade odmietnutia alebo neprevzatia tovaru s platbou na dobierku. Smluvné sankcie za nevyzdvihnuté zásielky sú rovnaké ako výška poštovného a balného a sú v súlade so zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (nový), § 2118 odsek 1.

2.4 Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzatvorená zmluva?

O prijatí objednávky vás budeme informovať. Informácie o prijatí objednávky sú zasielané automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany.

Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď vám je doručené prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uvedli v objednávke. Ak k prijatiu objednávky nedôjde, zmluva je uzatvorená okamihom, keď prevzímate objednaný tovar.

2.5 Máte možnosť získať zmluvu v textovej forme?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám budú zaslané e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačené poštou. Pri zaslaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov spojených s týmto zaslaním.

Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej forme. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

 

3. CENA

3.1 Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo počas objednávania nie je aktuálna, okamžite vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ktorá nastala medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

V prípade, že na našej strane došlo k zjavnému technickému chybeniu pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo počas objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto zjavnú chybnú cenu na základe zdania našeho právneho jednania podľa § 552 občianskeho zákonníka alebo v dôsledku omylu podľa § 571 občianskeho zákonníka.

3.2 Je možné kombinovať zľavy z ceny tovaru?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné kombinovať medzi sebou, pokiaľ na webovom rozhraní nie je výslovne uvedené inak.

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti alebo bezhotovostne (platobnou kartou) pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou alebo prostredníctvom platobnej brány;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní.

4.2 Kedy nastáva splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti (alebo bezhotovostne pri prevzatí tovaru) je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Ak neobdržíme cenu v dobe splatnosti, vyhrazujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

4.3 Môžeme požadovať zálohu alebo úhradu vopred?

Vezmite na vedomie, že v súlade so § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať vás o úhradu celej ceny tovaru (príp. zálohy) pred jeho odoslaním alebo predaním.

Upozorňujeme, že ak si zvolíte úhradu platby bezhotovostným prevodom a uhradíte platbu skôr, než z našej strany dôjde k uzavretiu zmluvy v súlade s bodom

4.4 Ako vystavujeme daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ako doručujeme tovar?

Spôsoby doručenia tovaru vrátane nákladov na doručenie sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob doručenia tovaru môžete zvoliť pri objednávke.

V objednávke vždy uvedieme konečnú cenu, ktorá zahŕňa náklady na vybraný spôsob dopravy.

5.2 Kedy vám doručíme tovar?

Čas doručenia tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti, vybranom spôsobe dopravy a platbe, ale tovar vám doručíme najneskôr do tridsiatich dní od uzavretia zmluvy.

Dĺžku doručenia tovaru externými dopravcami však nevieme ovplyvniť. V prípade problémov s doručením nás kontaktujte, a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, zvyčajne expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zásielke na dobierku alebo osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe pred doručením tovaru).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, hneď ako to bude možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, keď vám tovar doručíme. Ak odmietnete prevziať tovar bezdôvodne, táto skutočnosť sa nepovažuje za nesplnenie našej povinnosti doručiť tovar, ani za odstúpenie od zmluvy zo vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru získavate okamihom uhradenia celej kúpnej ceny, ale nie skôr, než prevziate tovar.

5.3 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, okamžite informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, neconsideruje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, keď ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), prechádza na vás zodpovednosť za náhodnú zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru.

5.4 Čo sa stane, ak tovar neprevzmete?

Ak je zo strany klienta nutné doručovať tovar opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takým doručovaním.

Ak neprevzmete tovar bezdôvodne v čase doručenia podľa bodu 5.2, máme nárok na náhradu nákladov spojených s doručením tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám v dôsledku neprevzatia tovaru vzniknú.

V prípade zasielania tovaru na dobierku alebo osobného odboru máme tiež právo odstúpiť od zmluvy. Ak ste však už uhradili kúpnu cenu (pri bezhotovostnej platbe pred doručením tovaru), máme tiež právo uskutočniť svoj vlastný predaj tovaru podľa § 2126 občianskeho zákonníka.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Ako spotrebiteľ môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní od dňa, keď ste vy alebo iná osoba, ktorú ste určili, okrem prepravcu, prevzali tovar; alebo:

 • posledný kus tovaru, ak ste objednali viac kusov tovaru v rámci jednej objednávky, ktoré sa dodávajú samostatne,
 • poslednú položku alebo časť dodávky tovaru, ktorý pozostáva z viacerých položiek alebo častí, alebo
 • prvú dodávku tovaru, ak ide o pravidelnú dodávku tovaru na určitú dobu.

Odporúčame oznámiť odstúpenie od kúpnej zmluvy e-mailom na obchod@kupkresla.sk alebo vyplniť online reklamačný formulár.

Tovar nám môžete vrátiť osobne na adrese Cejl 677/62a, poslať na uvedenú adresu kuriérom alebo využiť našu službu pre odoslanie tovaru späť. Cena balíka pri našej preprave je 10 eur a platí pre celé Slovensko. Výnimku tvorí iba objemný alebo veľmi ťažký tovar, pri ktorom je cena pre prepravu obvykle dvoj- alebo trojnásobná.

6.2 Aké sú dôsledky odstúpenia od zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a považuje sa za to, akoby neexistovala, vrátane záväzkov z vedľajších zmlúv; to však nezasahuje do ustanovení bodu 6.4 a 6.5.

Ak ste dostali dar spolu s tovarom na základe vášho súhlasu, darovacia zmluva zaniká odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek strany. Dar nám pošlite spolu s vráteným tovarom.

6.3 Ako nám vrátite tovar?

Ste povinní nám vrátiť tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do ktorejkoľvek prevádzky alebo na adresu našej firmy. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prijať.

Odporúčame, aby ste k vrátenému tovaru priložili:

 • kópiu dodacího listu a faktúry (ak bola vystavená) alebo iný doklad o kúpe tovaru;
 • písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni v priaznivom vybavení vašeho odstúpenia od zmluvy v súlade s právnymi predpismi.

6.4 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peniaze vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Majte však na pamäti, že nie sme povinní vrátiť peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Okrem kúpnej ceny máte nárok na vrátenie nákladov na doručenie tovaru k vám. Ak však ste si zvolili iný spôsob doručenia tovaru, než je najlacnejší spôsob doručenia, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na doručenie tovaru vo výške, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia tovaru.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy neoznámite iný spôsob a nevzniknú vám tým dodatočné náklady), alebo spôsobom, ktorý budete požadovať.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, aj keď tovar nemôže byť vrátený klasickým poštovým spôsobom kvôli svojej povaze.

6.5 Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabalte tovar do vhodnej obaly tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

Tovar je možné vyskúšať len v takom rozsahu, aby bolo možné zoznámiť sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Ak zistíme, že vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, nesiete zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru.

6.6 Kedy nemožno odstúpiť od zmluvy?

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť mimo iného od nasledujúcich zmlúv:

 • o poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu a boli splnené s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a boli ste o tom informovaní;
 • o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený podľa vašich požiadaviek alebo prispôsobený vašej osobe;
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zhoršeniu alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní kvôli svojej povaze nevratiteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý sa z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nedá vrátiť po jeho narušení;
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ste ho narušili;
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávku;
 • o ubytovaní, preprave tovaru, prenájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využívaní voľného času, ak má byť plnenie vykonané na určený dátum alebo v určitom období;
 • o dodávke digitálneho obsahu, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, potom ako bol začatý s plnením, a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a boli ste o tom informovaní, ak sme vám poskytli potvrdenie podľa § 1824a odst. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.

6.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • nedostali sme od vás kúpnu cenu v splatnosti alebo ste tovar neprebrali;
 • z dôvodu objektívnych príčin (najmä preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do Českej republiky atď.) nie je možné tovar dodávať za pôvodných podmienok;
 • plnenie sa stalo objektívne nemožným alebo nezákonným.

V prípade, že nastala nejaká z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy neprodleno informovať.

Ak ste už celkom alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú sumu do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel poskytnete, alebo z ktorého ste platbu urobili.

7. PRÁVA V PRÍPADE CHYBNÉHO VYKONANIA

Vaše práva v prípade chybného vykonania sú riadené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174b Občianskeho zákonníka). Ustanovenia § 2106 a 2107 týkajúce sa práv v prípade chybného vykonania sa nepoužijú. Pri uplatňovaní práv v prípade chybného vykonania budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom.

8. ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

8.1 Aké oprávnenia máme na vykonávanie našej činnosti?

Na predaj tovaru máme oprávnenie na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha iným povoleniam.

8.2 Ako riešime sťažnosti?

Eventuálne sťažnosti riešime prostredníctvom našej kontaktné e-mailovej adresy. Sťažnosť sa následne pokúsime vyriešiť bez zbytočného odkladu po jej doručení. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Českú obchodnú inšpekciu.

8.3 Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a vznikne spor zo zmluvy medzi nami, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa so sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava; webové rozhranie: www.soi.sk; elektronický kontakt: adr@soi.sk; telefón: +421 (0)2/58 27 21 23) alebo na Združenie slovenských spotrebiteľov (adresa: Palisády 22, 811 06 Bratislava; webové rozhranie: www.zss.sk, elektronický kontakt: zss@zss.sk, telefón: +421 905 719 874) na účel mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka od dňa, kedy ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môžete rovnako využiť online platformu, ktorú zriadila Európska komisia na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

9.1 Ako sa môžete zaregistrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní sa vytvára užívateľský účet. Pridružené údaje k užívateľskému účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu tretou osobou.

Informácie uvedené pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri jeho vytvorení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame ich bezodkladne aktualizovať v užívateľskom účte.

9.2 Na čo slúži užívateľský účet?

Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

9.3 Kedy môžeme zrušiť váš užívateľský účet?

Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

10. RECENZIE

10.1 Kto môže pridať recenziu?

Všetky recenzie na webovom rozhraní sú napísané našimi skutočnými zákazníkmi, ktorým sme na základe ich objednávky poskytli požadovaný tovar.

Pridávanie recenzií je možné len po dokončení nákupu na webovom rozhraní prostredníctvom odkazu, ktorý je zákazníkovi zaslaný e-mailom alebo prostredníctvom užívateľského účtu na webovom rozhraní.

Na webovom rozhraní môžu byť zverejňované aj recenzie, ktoré boli našimi zákazníkmi zverejnené na verejných internetových službách, najmä v rámci služieb Google a Heuréka.

10.2 Ako overujeme recenzie?

Každú recenziu pred jej zverejnením overujeme. Recenziu môže pridať len zákazník, ktorý dokončil nákup na webovom rozhraní.

Pred prevzatím a zverejnením recenzie z vyššie uvedených verejných internetových služieb na webovom rozhraní overujeme, či recenziu napísali naši skutoční zákazníci.

Ak zistíme, že recenzia bola vytvorená niekým, kto na webovom rozhraní nákup neuskutočnil, sme oprávnení takúto recenziu odstrániť alebo ju nezverejniť.

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

11.1 Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami iných osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez nášho súhlasu alebo súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné alebo platené zpřístupňování fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

11.2 Odpovednosť a užívanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho užívania v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo nepomerne zaťažovať systém.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného alebo neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie a to bez akejkoľvek náhrady. V takom prípade ste ďalej povinní nám uhradiť škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku zjavným spôsobom vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 17. marca 2023.