Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.kupkresla.sk (ďalej len „webové rozhranie“).

Správca osobných údajov:

Marouk, s.r.o., so sídlom Cejl 712/62b, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika

IČ: 283 57 418

DIČ: CZ28357418

Zápis v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 63498

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Adresa pre doručovanie: Marouk, s.r.o., Cejl 712/62b, 602 00 Brno, Česká republika

Telefónne číslo: +420 736 148 302

Kontaktný e-mail: obchod@kupkresla.sk

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôkladné oboznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Čo je naším vodítkom pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), zákonom č. 110/2019 Z.z. o spracúvaní osobných údajov v platnom znení, zákonom č. 480/2004 Z.z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 127/2005 Z.z. o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách) v znení neskorších predpisov.

1.2 Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje predstavujú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napríklad meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského účtu;
 • kontaktné údaje, ako napríklad adresa trvalého pobytu (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napríklad informácie získané prostredníctvom súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, dĺžka a počet prístupov na webové rozhranie a iné podobné informácie.

 

2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Ako získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplňovaní objednávky (príp. prostredníctvom kontaktného formulára) a pri vytvorení užívateľského účtu alebo pridávaní recenzií. Ak dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás, prosím.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže dôjsť k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2 Na akom základe a na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

 • Osobné údaje zadané pri dopyte (najmä prostredníctvom kontaktného formulára) a pri objednávaní tovaru alebo služieb môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na základe a na účel uzavretia a plnenia zmluvy, teda na účel dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracúvať na základe a na účel splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov atď.) a na základe našeho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na základe plnenia zmluvy a výlučne na účel umožnenia prístupu, správy a vedenia užívateľského účtu.
 • Osobné údaje zadané pri zverejňovaní recenzií na webovom rozhraní môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu.
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení využiť bez vášho výslovného súhlasu na základe našeho oprávneného záujmu na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa našich produktov alebo služieb podobných tým, ktoré ste si u nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek (aj pri objednávaní tovaru alebo služieb) odmietnuť.
 • Ak nám dáte potvrdením na webovom rozhraní súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, najmä pri vyplňovaní objednávky alebo pri založení užívateľského účtu, spracúvať na účel zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne na ďalšie účely, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší ako 15 rokov, váš zákonný zástupca musí udeliť súhlas. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.
 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe našeho oprávneného záujmu, s cieľom kontroly a zlepšovania našich služieb a tovaru a zisťovania vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy našej trhovej pozície využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu môžeme pre tieto účely poskytovať informácie o zakúpenom tovare alebo službe a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytované žiadnej tretej strane na vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník ďalej zasielať nebudeme.
 • Ak dochádza prostredníctvom súborov cookies k spracúvaniu osobných údajov, tieto údaje spracúvame na základe a na účel uzavretia a plnenia zmluvy (týka sa to len nevyhnutných súborov cookies) alebo na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete v príslušnej lište umiestnenej na webovom rozhraní, pričom bez tohto súhlasu nie je možné tieto súbory cookies zhromažďovať), a to najmä na účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3 Ako dlho využívame údaje?

Osobné údaje zadané v rámci dopytu a objednávky tovaru alebo služieb alebo v rámci registrácie využívame len po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. na ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak využívame vašu e-mailovú adresu na zasielanie obchodných oznámení a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, údaje budú využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať služby alebo tovar podobné tým, ktoré ste si u nás objednali, prípadne po dobu uvedenú v súhlase.

 

3. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1 Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracúvame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • u príslušných súborov cookies - v nastaveniach webového rozhrania alebo v nastaveniach vášho internetového prehliadača;
 • v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä k nasledovným informáciám:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracúvaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje zpístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok nepresahujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3 Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, t.j. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4 Právo namietať spracovanie

Máte právo kedykoľvek namietať spracovanie vašich osobných údajov, ak ich spracúvame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5 Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje vymazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste namietači proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracúvané protiprávne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6 Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie protiprávne a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení len vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nevyhnutnú na zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popierania presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

3.7 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8 Ako môžete uplatniť svoje práva?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a kroky vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.sk), ktorý vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie sú dotknuté vaše oprávnenia obrátiť sa s vašim podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa najmä vaše trvalé bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

 

4. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Kto spracováva vaše osobné údaje?

Smeme byť správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozmedzí, ktoré je potrebné na splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, máme právo vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. prepravcom, dodávateľom cloudových úložísk, správcom e-mailových kampaní, spoločnosti poskytujúcej certifikát „Overené zákazníkmi“, externým účtovníkom alebo ďalším osobám zapojeným do splnenia zmluvy alebo našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne spracováva vaše osobné údaje, vám oznámime aj na základe vášho dotazu.

Vaše osobné údaje spracovávajú predovšetkým:

 • SATELLES s.r.o., IČ: 28305621
 • Evici webdesign s.r.o., IČ: 28598661

Vaše osobné údaje nebudú odovzdané do krajín mimo Európskej únie, pokiaľ to nebude nevyhnutné na splnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto odovzdávania stanovenými nariadením.

4.2 Ako spracúvame osobné údaje?

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tištenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

5. SOUBORY COOKIES

5.1 Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zbierajú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2 Aké cookies a na aké účely je webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie využíva relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prehliadania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú v vašom zariadení, pokiaľ nedojde k ich exspirácii alebo pokiaľ ich nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledovné:

 • cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne našej webstránky; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, ktoré využívame na uzavretie a plnenie zmluvy (predovšetkým nevyhnutné cookies), prípadne na základe vyššie uvedeného súhlasu. Tieto cookies môžu byť dočasné alebo trvalé;
  • nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, zvyčajne vás nijak neidentifikujú a nejde o osobné údaje;
  • výkonnostné cookies – slúžia na analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webové rozhranie atď.); údaje získané týmito cookies sú zvyčajne anonymné, na získavanie týchto súborov cookies dochádza na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete v príslušnej lište umiestnenej na webovom rozhraní, pričom bez tohto súhlasu nie je možné tieto súbory cookies získavať);
 • cookies tretej strany
  • funkčné cookies – slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätávania prihlasovacích údajov, geolokácie atď.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;
  • cielené a reklamné cookies – slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo neho; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, reklamy a analýz.

5.3 Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“) a službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Služba Google Analytics slúži k získaniu štatistických informácií o vašom používaní webového rozhrania. Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti na nastavení prehliadača, najviac však po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Služba Google Ads slúži k vašej identifikácii v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a k opätovnému cieleniu reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti na nastavení prehliadača, najviac však po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Služba Facebook Pixel slúži k vašej identifikácii v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook Inc. a k opätovnému cieleniu reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti na nastavení prehliadača, najviac však po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov

5.4 Ako nastaviť a prípadne odmietnuť spracovanie súborov cookies

Návod, ako správne nastaviť a spravovať spracovanie súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači, nájdete tu:

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/microsoft-edge-%C3%BAdaje-preh%C4%BEad%C3%A1vania-a-ochrana-osobn%C3%BDch-%C3%BAdajov-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari - https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 17. 3. 2023.