Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vadného tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom online obchodu kupkresla.sk od našej spoločnosti:

Marouk, s.r.o., so sídlom Cejl 712/62b, 602 00 Brno-Zábrdovice.

IČ: 283 57 418

DIČ: CZ28357418

zapsané v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 63498

adresa na doručovanie: Marouk, s.r.o., Cejl 712/62b, 602 00 Brno

telefónne číslo: +420 736 148 302

kontaktný e-mail: obchod@kupkresla.sk

1. Za aké vady tovaru nesieme zodpovednosť?

1.1 Ako predajca nesieme zodpovednosť za to, že vám bol dodaný tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar nemá pri prevzatí žiadne vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a iným dohodnutým vlastnostiam;
 • je vhodný na účel, ktorý si žiadate a na ktorý sme súhlasili;
 • je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane inštrukcií na montáž alebo inštaláciu.

Nenesieme zodpovednosť za vady, ktoré sa na tovare objavia až po jeho prevzatí.

Ak sa vada prejaví do jedného roka od prevzatia, považuje sa, že vec bola vadná už pri prevzatí, pokiaľ povaha veci alebo vady nevylučujú.

1.2 Okrem toho nesieme zodpovednosť za to, že tovar, okrem dohodnutých vlastností:

 • je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa vec tohto druhu, vrátane práv tretích strán, zákonov, technických noriem alebo kódexov správania pre daný priemysel, pokiaľ neexistujú technické normy;
 • množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá bežným vlastnostiam vecí tohto druhu, ktoré možno rozumne očakávať, vrátane našich verejných vyhlásení, najmä reklamy alebo označenia;
 • je dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, inštrukciami na montáž a inými pokynmi na použitie, ktoré možno rozumne očakávať;
 • zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením vzorku alebo predlohy, ktorú sme vám poskytli pred uzatvorením zmluvy.

Okrem zákonnej lehoty pre spotrebiteľa na uplatnenie vady neposkytujeme žiadnu záruku pre kvalitu.

1.3 Rozdiely odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach sa nepovažujú za vadu tovaru. Ak tovar nesplňuje vaše očakávania, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.

2. V akom čase môžete namietať vadu?

2.1 Pri nepoužitom spotrebiteľskom tovare môže kupujúci namietať vadu, ktorá sa prejaví na veci do dvoch rokov od prevzatia tovaru, pokiaľ na webovom rozhraní, v dokumente k tovaru alebo v reklame nie je stanovená dlhšia doba.

Pri použitom tovare môže kupujúci namietať vadu, ktorá sa prejaví na veci do jedného roku od prevzatia tovaru.

2.2 Ak je u tovaru uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, alebo ak je tovar, ktorý podlieha rýchlemu zhoršeniu, uvedený čas, počas ktorého je tovar možné používať, trvá záručná doba do takéhoto dátumu.

2.3 V prípade, že vám bol tovar vymenený alebo opravený, nezačína nové obdobie záruky pre nový tovar, resp. vymenené diely a náhradné súčasti. Doba pre namietačstvo sa však v takom prípade predlžuje o čas, po ktorý ste nemohli tovar využívať kvôli jeho vadám, najmä o dobu trvania opravy.

3. Aké práva z vadného plnenia máte?

3.1 Vaše práva z vadného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, ako aj § 2165 až 2174b. Ustanovenia § 2106 a 2107 o právach z vadného plnenia sa nepoužijú.

3.2 V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami máte najmä nasledujúce práva:

  a. Výmena tovaru

Výmenu tovaru kvôli existencii vady pri prevzatí môžete požadovať vždy, pokiaľ je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo voči oprave veci nepriemerný nákladovo; to sa posudzuje najmä s ohľadom na dôležitosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či je vada opraviteľná bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

  b. Oprava veci

Ak je tovar možné opraviť, máte právo na bezplatné odstránenie vady. Ak sa počas reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, alebo že oprava je nepriemerná nákladovo, najmä s ohľadom na dôležitosť vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, máme právo vás informovať o zamietnutí opravy. V takom prípade vás budeme okamžite informovať a môžete si vybrať iný spôsob riešenia reklamácie uvedený nižšie.

  c. Zľava z kúpnej ceny

Ak pri prevzatí tovaru existovala vada, môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, pokiaľ:

 • odmietneme odstrániť vadu alebo sme ju neodstránili v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
 • nie sme schopní odstrániť vadu, ktorúm nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní vymeniť tovar s touto vadou (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave (výskyt tej istej vady po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách);
 • vada je zásadným porušením zmluvy;
 • na tovare sa vyskytne väčší počet vad (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vad, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
 • z našich vyhlásení alebo okolností je zjavné, že vada nebude odstránená v primeranej lehote (najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie) alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;

Primeranú zľavu určíme ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnou vecou, ktorú kupujúci dostal.

  d. Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Vrátenie peňazí môžete požadovať len za podmienky, že:

 • ak odmietneme odstrániť vadu alebo sme ju neodstránili v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
 • nie sme schopní odstrániť vadu, ktorúm nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní vymeniť tovar s touto vadou (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave (výskyt tej istej vady po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
 • vada je zásadným porušením zmluvy;
 • na tovare sa vyskytne väčší počet vad (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vad, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru);
 • z našich vyhlásení alebo okolností je zjavné, že vada nebude odstránená v primeranej lehote (najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie) alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho; alebo
 • vada bola spôsobená nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná nami alebo na našu zodpovednosť; alebo bola vada spôsobená nedostatočným návodom, ktorý sme vám poskytli spolu s tovarom.

Právo na odstúpenie od zmluvy vám neprináleží, ak je vada tovaru nepodstatná.

3.3 Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v takom stave, v akom ste ju prijali. Výnimkou sú prípady, keď:

 1. došlo k zmene stavu v dôsledku skúmania za účelom zistenia vady veci;
 2. vec ste použili ešte pred objavením vady;
 3. nevyvolali ste nemožnosť vrátiť vec v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím; alebo
 4. vec ste pred objavením vady predali, spotrebovali ste ju, alebo zmenili vec pri jej bežnom používaní; ak sa tak stalo len čiastočne, vrátite nám to, čo môžete vrátiť, a poskytnete nám náhradu do výšky, v akej ste z používania veci mali úžitok.

4. Kedy nemôžete uplatniť práva z vadného plnenia?

4.1 Práva z vadného plnenia vám neprináležia, ak:

 • ste vadu spôsobili sami; alebo
 • vada na veci vznikla až po jej prevzatí;
 • uplynula záručná doba.

4.2 Záruka a nároky zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opoštievanie tovaru spôsobené jeho bežným používaním (za opoštievanie spôsobené používaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
 • vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opoštievania, ktoré mal tovar v okamihu, keď ste ho prevzali; alebo
 • veci, ak to vyplýva z ich povahy (najmä tovar, ktorý z povahy veci nemôže vydržať po celú dobu trvania záruky).

5. Ako postupovať pri reklamácii?

5.1 Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

5.2 Reklamáciu prijímame v ktorejkoľvek našej prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, a v našom sídle. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť našu obchodnú prevádzku.

5.3 Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete informovať predtým telefonicky, e-mailom alebo písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a Občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (iným spôsobom než na dobierku, ktorú neprevádzame) na adresu sídla alebo prevádzky, pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o kúpe tovaru alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru, spolu s opisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorej z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie akýchkoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni pozitívnemu vybaveniu reklamácie v súlade so zákonnými podmienkami.

5.4 Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bola oznámená existencia vady.

5.5 Pri uplatnení reklamácie vám vystavíme písomné potvrdenie, ktoré obsahuje dátum uplatnenia reklamácie, obsah reklamácie, spôsob jej vybavenia, ktorý požadujete, a vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácií o vybavení reklamácie.

5.6 Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybavujeme najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa s vami v konkrétnom prípade nedohodneme na dlhšej lehote. Ohľadom vybavenia reklamácie, vrátane jej spôsobu, vás budeme informovať v tejto lehote.

5.7 Ak si vyberiete právo, ktoré vám z objektívnych dôvodov nemôže byť priznané (najmä pri neodstrániteľných vadách alebo ak výmena tovaru nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade môžete vybrať iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

5.8 Po vybavení reklamácie vám vystavíme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonanej oprave a dĺžke jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.9 V súlade s Občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelných výdavkov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné uplatniť vadu.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 17. 3. 2023.